1/16

Regulamin

REGULAMIN KUŹNI TALENTU

§1

Nazewnictwo zastosowane w regulaminie

Uczestnik zajęć: osoba biorąca udział w lekcjach z danego instrumentu, śpiewu i emisji głosu, a także w zajęciach z miksowania, wszelkich zajęciach grupowych m.in. metodą Gordona oraz innych warsztatach.

Wykładowca – muzyk, nauczyciel, instruktor do którego Uczestnik jest przypisany na zajęcia.

Koordynator Kuźni Talentu – osoba do kontaktu, odpowiedzialna za organizację zajęć, ustalenie terminów zajęć w Kuźni Talentu, etc., zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

Gospodarz Kuźni Talentu - osoba odpowiedzialna za organizację przestrzeni do zajęć, reguł i zasad panujących w pomieszczeniach Kuźni Talentu.

 

§2

Nazwa firmy

Kuźnia Talentu

§3

Miejsce prowadzenia działalności

ul. Buforowa 2, 52- 131 Wrocław oraz Tunelowa 4, Jagodowe Przedszkole, 52-130 Wrocław

§4

Cele i zadania

Celem Kuźni Talentu jest:

1. Nauczanie gry na instrumentach, nauka śpiewu i emisji głosu, umuzykalnianie dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy z zakresu metodyki nauczania przez doświadczonych muzyków i pedagogów.

2. Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu artystycznym.

3. Umożliwienie osobom dorosłym rozwoju poprzez śpiew, naukę gry na instrumencie i kształcenie artystyczne.

4. Przygotowanie świadomych i wrażliwych odbiorców sztuki.

5. Aktywne oddziaływanie na otoczenie w sferze kultury.

 

§5

Sposób realizacji celów

Wymienione w §4 regulaminu cele i zadania realizowane będą poprzez:

1. Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie szeroko rozumianej gry na instrumentach, zajęć z teorii muzyki oraz zajęć z emisji głosu i śpiewu.

2. Organizowanie w roku szkolnym imprez prezentujących osiągnięcia Uczestników, takich jak: koncerty, konkursy, warsztaty muzyczne, występy muzyczne itp.

3. Udział Uczestników Kuźni Talentu w koncertach i audycjach muzycznych.

4. Współpracę z rodzicami uczniów niepełnoletnich w zakresie nauczania i wychowywania.

5. Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym w zakresie rozwijania działalności i świadomości kulturalnej w mieście.

 

§6

Koordynator Kuźni Talentu

Koordynator Kuźni Talentu odpowiada za jego działalność, poprzez:

1. Udzielanie niezbędnych informacji na temat zajęć, warsztatów które odbywają się w Kuźni Talentu,

2. Nadzór i organizację zajęć poprzez ustalenie dostępnych terminów, umieszczenie godzin zajęć w grafiku elektronicznym oraz bieżące aktualizowanie kalendarza Wykładowców.

3. Kontakt z Wykładowcami i Uczestnikami.

4. Przygotowywanie umów i nadzór nad płatnościami za zajęcia.

5. Działania marketingowe, promocyjne - w tym social media.

 

§7

Gospodarz Kuźni Talentu

Gospodarz Kuźni Talentu odpowiada za:

1. Organizację przestrzeni zajęć, reguł i zasad panujących w pomieszczeniach Kuźni Talentu,

2. W razie konieczności zastępuje Koordynatora w jego zadaniach lub wspomaga jego działania,

3. Odpowiednie warunki do nauki i rozwoju w ramach Kuźni Talentu.

 

§8

Zajęcia indywidualne - zasady prowadzenia zajęć

1. Zajęcia prowadzone są w systemie indywidualnym.

2. Wykładowca może zaproponować optymalny czas trwania zajęć w zależności od wieku oraz stopnia zaawansowania Uczestnika zajęć.

3. Zajęcia indywidualne w Kuźni Talentu odbywają się w cyklu miesięcznym –czyli średnio cztery lekcje w miesiącu. Umowa jest podpisywana na rok szkolny, tj. 10 miesięcy. Każdy semestr trwa pięć miesięcy czyli uczeń ma w pakiecie średnio 20 lekcji w semestrze.

4. Semestr jesienny trwa od września 2019 do końca stycznia 2020. Semestr wiosenny trwa od 1 lutego 2020 do końca czerwca 2020.

5. W miesiącach lipcu i sierpniu zajęcia odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem. W miesiącu lipcu oraz sierpniu będą również prowadzone zajęcia warsztatowe. Szczegółowy plan na lipiec oraz sierpień będzie podany w późniejszym terminie.

6. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli w dniach i godzinach dostępności każdego z poszczególnych Wykładowców (lub zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie ).

7. Po okresie rekrutacji tj od 1 września istnieje również możliwość zapisania się do Kuźni Talentu w trakcje trwania roku szkolnego. Zajęcia w tym przypadku zaczynają się zawsze od początku miesiąca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Koordynator KUŹNI TALENTU pod numerem +48 883500135

8. Przy pierwszej rejestracji obowiązuje tzw. wpisowe w wysokości : 50 zł, które należy uiścić na konto Kuźni Talentu : w tytule WPISOWE + IMIĘ NAZWISKO UCZESTNIKA ZAJĘĆ. Potwierdzenie wpłaty należy wysłać na email: info@kuzniatalentu.pl.

9. Wpisowe nie wlicza się w opłatę za czesne w Kuźni Talentu. Obecni uczniowie KUŹNI TALENTU są zwolnieni z opłaty wpisowego.

10. Pierwsze zajęcia indywidualne odbywają się po wysłaniu formularza zgłoszeniowego online, podpisaniu umowy oraz dokonaniu wpłaty na konto Kuźni Talentu przez Uczestnika zajęć bądź prawnego opiekuna Uczestnika zajęć,

11. Zajęcia odbywają się o podanej godzinie, która jest zarezerwowana dla danego Uczestnika zajęć.

12. Uczestnik zajęć ma obowiązek przyjść najpóźniej 5 minut przed ustaloną godziną zajęć.

13. Czas trwania zajęć indywidualnych jest ustalany z Koordynatorem lub Wykładowcą przed podpisaniem umowy. Czas trwania poszczególnych zajęć podany jest na stronie https://www.kuzniatalentu.pl/cennik

14. Wykładowca ma prawo do wykluczenia z zajęć uczestnika, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub w inny sposób jest niestosowne, jeśli uczestnik nie przestrzega regulaminu zajęć, jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i w inny rażący sposób łamie regulamin. Uczestnik wykluczony z zajęć z tych powodów nie ma prawa do zwrotu pieniędzy wpłaconych za zajęcia gdyż okoliczność tą traktuje się jako nieobecność zawinioną przez uczestnika.

15. Udział w zajęciach i wydarzeniach Kuźni jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnianie wizerunku w filmach i na zdjęciach w celach marketingowych Kuźni Talentu.

 

§9

Nieobecności, Odwoływanie zajęć indywidualnych

1. Mając na uwadze systematykę pracy oraz stabilny rozwój uczestnik zajęć lub opiekun prawny uczestnika zajęć indywidualnych nie ma możliwości ich odwołania.

2. Nieobecność ucznia na zajęciach, choroba, czy też inne przypadki losowe nie skutkują koniecznością zwrotu opłaty za zajęcia, miesiąc, czy wybrany okres nieodbytych zajęć.

3. Istnieje możliwość ewentualnego przełożenia terminu zajęć indywidualnych na inny dzień/ termin z zastrzeżeniem dostępności nauczyciela w danym terminie. Wszelkie tego typu sytuacje należy zgłaszać Wykładowcy lub Koordynatorowi Kuźni Talentu.

4. Przełożenia zajęć należy zgłosić najpóźniej 3 dni ( 72h ) przed odbyciem się zajęć lekcyjnych, aby mogły zostać odrobione.

5. W przypadku, gdy wykładowca nie ma możliwości zrealizowania w umówionym wcześniej terminie zajęć - Kuźnia Talentu, zapewnia zastępstwo na zajęcia z innymi wykładowcami.

6. Wszelkie informacje o nieobecności na zajęciach, przełożeniu bądź chęci rezygnacji z zajęć należy zgłaszać Koordynatorowi pod numerem telefonu +48 883 500 135 lub mailowo na adres: info@kuzniatalentu.pl

7. Zajęcia odwołane przez Kuźnię Talentu nie są liczone jako zajęcia zrealizowane i uczestnik zajęć nie ponosi związanych z nimi kosztów. Zajęcia takie zostaną odrobione w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej do końca roku szkolnego tj. 30.06.2020.

8. W sytuacji niemożności odrobienia zajęć w ww terminie z przyczyn zależnych od Kuźni Talentu może zostać zwrócona opłata za nie odbyte zajęcia w postaci przelewu zwrotnego na konto Uczestnika Zajęć.

 

§10

Zajęcia Grupowe- zasady prowadzenia zajęć

Przez pojęcie zajęć grupowych rozumiemy zajęcia gordonowskie, zajęcia gordonowskie z elementami gry na pianinie, grupowe zajęcia perkusyjne oraz wszelkie inne zajęcia grupowe aktualnie proponowane przez Kuźnię Talentu nazywane ZAJĘCIAMI GRUPOWYMI.

Zajęcia grupowe w Kuźni Talentu (indywidualne oraz grupowe) prowadzone są w normalnym trybie w okresie od 1 września do 30 czerwca (rok szkolny), natomiast w miesiącach lipcu i sierpniu zajęcia odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem.

Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli w dniach i godzinach dostępności każdego z poszczególnych Wykładowców (lub zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie ).

Uczestnik zajęć grupowych, po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego dostępnego tutaj, określeniu rodzaju zajęć oraz dokonaniu opłaty za wybrane zajęcia (liczy się data zaksięgowania opłaty na koncie Kuźni Talentu) otrzymuje w dniu pierwszych zajęć KARNET 10 z liczbą zajęć 10 ważnych 90 dni od daty odbytych pierwszych zajęć.

Rodzaje zajęć znajdują się na stronie w zakładce https://www.kuzniatalentu.pl/cennik

Zajęcia odbywają się o podanej godzinie, która jest zarezerwowana dla danych zajęć podanych przez Koordynatora Kuźni Talentu oraz/ lub na stronie Kuźni Talentu

Uczestnik zajęć ma obowiązek przyjść najpóźniej 5 minut przed ustaloną godziną zajęć.

Minimalny Karnet zajęć grupowych to 10 zajęć , ważnych 90 dni od dnia odbytych pierwszych zajęć w Kuźni Talentu.

Wykładowca ma prawo do wykluczenia z zajęć uczestnika, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub w inny sposób jest niestosowne, jeśli uczestnik nie przestrzega regulaminu zajęć, jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i w inny rażący sposób łamie regulamin. Uczestnik wykluczony z zajęć z tych powodów nie ma prawa do zwrotu pieniędzy wpłaconych za zajęcia gdyż okoliczność tą traktuje się jako nieobecność zawinioną przez uczestnika.

Udział w zajęciach i wydarzeniach Kuźni jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnianie wizerunku w filmach i na zdjęciach w celach marketingowych Kuźni Talentu.

 

§11

Nieobecności, Odwoływanie zajęć grupowych

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach grupowych jest posiadanie wykupionego, opłaconego (od daty odbytych pierwszych zajęć) i zawsze ważnego karnetu - KARNET 10

2. Zajęcia nie wykorzystane przez okres 90 dni od daty odbytych pierwszych zajęć przepadają.

3. W sytuacji nieposiadania ważnego Karnetu, prowadzący ma prawo odmówienia uczestnictwa w zajęciach.

4. Uczestnik zajęć nie ma możliwości odwołania uczestnictwa w zajęciach grupowych. Nieobecność ucznia na zajęciach, choroba, czy też inne przypadki losowe nie skutkują koniecznością zwrotu opłaty za dane zajęcia, wybrany okres nieodbytych zajęć.

5. W sytuacji niemożności poprowadzenia zajęć przez aktualnego wykładowcę, Kuźnia Talentu zastrzega sobie możliwość zaangażowania innego wykładowcy.

6. W kwestii wszelkich innych wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynator Kuźni Talentu pod numerem + 48 883500135, oraz mailowo: info@kuzniatalentu.pl

 

§12

Warunki przyjęcia

1. Warunkiem przyjęcia Uczestnika zajęć do Kuźni Talentu jest dokonanie opłaty za zajęcia poprzez przelew bankowy , wysłanie potwierdzenia przelewu na maila info@kuzniatalentu.pl i złożenie Formularza Zgłoszeniowego online.

2. Formularz Zgłoszeniowy i Regulamin Kuźni Talentu, są integralną częścią.

3. Zasady dokonania zapisu do Kuźni Talentu oraz Regulamin Kuźni Talentu dostępne są na stronie internetowej dostępny TUTAJ .

4. Dokonanie opłaty za lekcje próbne, lekcje indywidualne oraz grupowe oraz/lub obecność ucznia na zajęciach stanowi potwierdzenie akceptacji treści Regulaminu Kuźni Talentu.

5. Podpisując Formularz zgłoszeniowy, uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.

6. Na prośbę Uczestnika zajęć i/lub Rodzica może zostać przeprowadzony sprawdzian predyspozycji muzycznych. Ma on charakter diagnostyczno-doradczy. Termin sprawdzianu zostanie podany telefonicznie lub drogą elektroniczną.

7. Uczestnik zajęć może zapisać się na zajęcia w każdym momencie trwania roku szkolnego, w tym celu należy skontaktować się z Koordynator Kuźni Talentu telefonicznie: +48 883 500 135 , lub mailowo: info@kuzniatalentu.pl

8. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia uczestników zajęć od obowiązku jego przestrzegania.

 

§13

Zasady płatności za zajęcia

1. Uczestnik zajęć ma obowiązek uiszczać odpowiednie opłaty za zajęcia na warunkach i w wysokości określonych w cenniku opłat, który jest dostępny na stronie, lub poniższym Regulaminie w paragrafach §8, §9, §10, §11.

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach indywidualnych jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online-, podpisanie umowy na okres od 1 września 2019 do 30 czerwca 2020 , oraz dokonanie wpłaty przed odbyciem się zajęć oraz przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na maila: info@kuzniatalentu.pl.

3. Płatność za wszystkie zajęcia, wydarzenia oraz tzw. wpisowe w Kuźni Talentu należy dokonać w postaci przelewu na konto Kuźni Talentu: mBank: 89 1140 2004 0000 3202 7805 2558

4. W tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię Uczestnika zajęć + nazwę pakietu wg nazw w cenniku, (np.: Piotr Przykład, perkusja – 30minut , lub Piotr Przykład , Zajęcia gordonowskie, g. 17:30; wpisowe- Piotr Przykład ).

5. Przy wpłacie na konto za termin wpłaty uważa się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Kuźni Talentu.

6. Po odbyciu się INDYWIDUALNEJ LEKCJI PRÓBNEJ, w celu kontynuowania zajęć oraz ZACHOWANIA UMÓWIONEGO WCZEŚNIEJ TERMINU ZAJĘĆ należy dokonać opłaty za wybrane zajęcia najpóźniej w przeciągu 5 dni od daty lekcji próbnej. na konto Kuźni Talentu, oraz przesłać potwierdzenie przelewu na email: info@kuzniatalentu.pl .Po tym terminie Kuźnia Talentu ma prawo przydzielić termin innemu Uczestnikowi zajęć. Następnych płatności należy dokonywać za zajęcia indywidualne należy dokonać najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na konto KUŹNI TALENTU.

8. Okres wypowiedzenia umowy w przypadku zajęć indywidualnych to 3- miesiące od momentu zgłoszenia chęci rezygnacji z zajęć w KUŹNI TALENTU . Zgłoszenia tego należy dokonać tylko i wyłącznie poprzez email: info@kuzniatalentu.pl. Wszelkie inne formy nie będą rozpatrywane.

9. W przypadku braku wypowiedzenia umowy przez dniem 1 czerwca 2020 umowa zostaje przedłużona automatycznie na następny rok szkolny trwający od września 2020 do czerwca 2021. W tym przypadku Uczestnik może również uczestniczyć w zajęciach w miesiącach lipiec i/lub sierpień (po szczegółowym uzgodnieniu z Koordynator Kuźni Talentu, mailowo: info@kuzniatalentu.pl lub telefonicznie +48 883 500 135)

10. Kuźnia Talentu zastrzega sobie możliwość zmian w opłatach. Informacja taka będzie podana minimum na 1 miesiąc przed wprowadzeniem zmian.

§14

Zmiany w Regulaminie

1. Kuźnia Talentu zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu.